Смесени или сплавени помежду си.

  • - - - 2805301010 80: Сплав от церий и други редкоземни метали, съдържаща тегловно 47 % или повече церий
  • - - - 2805301030 10: Други
  • - - - - 2805301030 80: Съдържащи както неодим, така и диспросий
  • - - - - 2805301040 80: Съдържащи неодим
  • - - - - 2805301050 80: Съдържащи диспросий
  • - - - - 2805301080 80: Други