Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства.

  • - - 3102401000 80: С тегловно съдържание на азот, непревишаващо 28%
  • - - 3102409000 80: С тегловно съдържание на азот, превишаващо 28%