СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ.

 • 2501000000 80 (8/0) : Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода
 • 2502000000 80: Непържени железни пирити
 • 2503000000 80 (2/0) : Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената и колоидната сяра
 • 2504000000 80 (2/0) : Естествен графит
 • 2505000000 80 (2/0) : Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключение на металоносните пясъци от глава 26
 • 2506000000 80 (2/0) : Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
 • 2507000000 80 (2/0) : Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани
 • 2508000000 80 (6/0) : Други глини (с изключение на експандираните глини от № 6806), андалузит, кианит, силиманит, дори калцинирани; мулит; шамотна или динасова пръст
 • 2509000000 80: Креда
 • 2510000000 80 (2/0) : Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди
 • 2511000000 80 (2/0) : Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), дори калциниран, с изключение на бариевия оксид от № 2816
 • 2512000000 80: Инфузорна силициева пръст (например кизелгур, трепел, диатомит) и други аналогични видове силициева пръст, с привидна плътност, непревишаваща 1, дори калцинирани
 • 2513000000 80 (2/0) : Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, дори термично обработени
 • 2514000000 80: Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
 • 2515000000 80 (4/0) : Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5, и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
 • 2516000000 80 (5/0) : Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани за направа на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
 • 2517000000 80 (6/0) : Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени; макадам от шлаки или от други подобни промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъните от № 2515 или 2516, дори термично обработени
 • 2518000000 80 (3/0) : Доломит, дори фритован или калциниран, включително доломит, грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества
 • 2519000000 80 (2/0) : Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен магнезиев оксид; калциниран до пълно обезводняване магнезиев оксид (фритован), дори съдържащ малки количества други оксиди, прибавени преди фритоването; друг магнезиев оксид, дори чист
 • 2520000000 80 (2/0) : Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи малки количества ускорители или забавители
 • 2521000000 80: Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент
 • 2522000000 80 (3/0) : Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от № 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Видове хидравличен цимент (включително циментов клинкер), дори оцветени
 • 2524000000 80 (2/0) : Азбест
 • 2525000000 80 (3/0) : Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни люспи; отпадъци от слюда
 • 2526000000 80 (2/0) : Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк
 • 2528000000 80: Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани), с изключение на боратите, извлечени от естествени солени води; естествена борна киселина, съдържаща максимално 85 % Н@3ВО@3 в сухо вещество
 • 2529000000 80 (5/0) : Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат)
 • 2530000000 80 (3/0) : Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде