Други / Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби), различни от № 8539.

  • - - - 8540990010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8540990090 80: Други