Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 7019110000 10: Снопчета, ровинг, влакна и прежди, нарязани или не
 • - - 7019110000 80: Нарязани влакна, с дължина, непревишаваща 50 mm
 • - - 7019120000 80 (14/0) : Ровинг
 • - - 7019190000 80 (2/0) : Други
 • - 7019310000 10: Платна, покривки, мат, блокове, пана и подобни нетъкани изделия
 • - - 7019310000 80 (2/0) : Мат
 • - - 7019320000 80 (2/0) : Платна
 • - - 7019390000 80 (3/0) : Други
 • - 7019400000 80 (10/1) : Тъкани от ровинг
 • - 7019510000 10: Други тъкани
 • - - 7019510000 80 (8/0) : С широчина, непревишаваща 30 сm
 • - - 7019520000 80 (3/2) : С широчина, превишаваща 30 сm, със сплитка лито, с тегло, по-малко от 250 g/m$2, от нишки с линейна плътност на единочката 136 tex или по-малко
 • - - 7019590000 80 (8/0) : Други
 • - 7019900000 80 (5/8) : Други