Други / Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни минерали, или ги съдържат, но под 70% тегловно.

Čeština 3 Deutsch 9 Hrvatski 1 Nederlands 2 Polski 1 Slovenčina 1

  • - - 3826009011 10: Смеси, които са с над 20 % тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини или смеси на моноалкилни естери на мастни киселини и парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - 3826009011 80: Изпратени от Канада
  • - - - 3826009019 80: Други
  • - - 3826009030 80: Смеси, които са с 20 % или по-малко тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини или смеси на моноалкилни естери на мастни киселини и парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - 3826009090 80: Други

Продуктът е жълтеникава течност, представляваща…

като течност; смеси; жълт; нефтени масла

Продуктът е жълтеникава течност, представляваща смес на биодизел (моно-алкилни естери на мастни киселини) - приблизително 35 % и нефтени масла или масла от битуминозни минерали - под 70 % тегловно (приблизително 65 %).

Тегловното съдържание на сяра не превишава 0,001 % (до 10 ppm).

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СМЕСИ ЖЪЛТ НЕФТЕНИ МАСЛА