Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m$2.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5208110000 10: Неизбелени
 • - - 5208110000 80 (2/0) : Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208120000 80 (6/0) : Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208130000 80: Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5208190000 80: Други тъкани
 • - 5208210000 10: Избелени
 • - - 5208210000 80 (2/0) : Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208220000 80 (6/0) : Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208230000 80: Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5208290000 80: Други тъкани
 • - 5208310000 10: Обагрени
 • - - 5208310000 80: Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208320000 80 (6/0) : Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208330000 80: Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5208390000 80: Други тъкани
 • - 5208410000 10: От прежди с различни цветове
 • - - 5208410000 80: Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208420000 80: Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208430000 80: Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5208490000 80: Други тъкани
 • - 5208510000 10: Печатани
 • - - 5208510000 80 (6/0) : Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208520000 80 (6/0) : Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2
 • - - 5208590000 80 (2/0) : Други тъкани