Други / Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми.