Други / Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми.

Deutsch 2 Nederlands 3

  • - - - 2932190020 80: Тетрахидрофуран-боран (CAS RN 14044-65-6)
  • - - - 2932190030 80: Безводни съединения на манитола или сорбитола, с изключение на малтола и изомалтола
  • - - - 2932190040 80: Фуран (CAS RN 110-00-9) с чистота 99 % тегловно или повече
  • - - - 2932190041 80: 2,2-ди(тетрахидрофурил)пропан (CAS RN 89686-69-1)
  • - - - 2932190060 80: Флуртамон (ISO) (CAS RN 96525-23-4)
  • - - - 2932190070 80: Фурфуриламин (CAS RN 617-89-0)
  • - - - 2932190075 80: Тетрахидро-2-метилфуран (CAS RN 96-47-9)
  • - - - 2932190080 80: 5-Нитрофурфурилиден ди(ацетат) (CAS RN 92-55-7)
  • - - - 2932190090 80: Други