Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2932110000 10: Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран фуранов пръстен (хидрогениран или не)
 • - - 2932110000 80: Тетрахидрофуран
 • - - 2932120000 80: 2-Фуралдехид (фурфуралдехид)
 • - - 2932130000 80 (2/0) : Фурфурилов алкохол и тетрахидрофурфурилов алкохол
 • - - 2932140000 80 (2/0) : Сукралоза
 • - - 2932190000 80 (9/0) : Други
 • - 2932200000 80 (3/0) : Лактони
 • - 2932910000 10: Други
 • - - 2932910000 80: Изосафрол
 • - - 2932920000 80: 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он
 • - - 2932930000 80: Пиперонал
 • - - 2932940000 80: Сафрол
 • - - 2932950000 80: Тетрахидроканабиноли (всички изомери)
 • - - 2932990000 80 (17/0) : Други