Други / Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми.

Deutsch 1

  • - - - 2933992000 80: Индол, 3-метилиндол (скатол), 6-алил-6,7-дихидро-5Н-дибензо[c,e]азепин (азапетин), фениндамин (INN) и техните соли; имипраминов хидрохлорид (INNM)
  • - - - 2933995000 80: 2,4-Ди-третичен-бутил-6-(5-хлорoбензотриазол-2-ил)фенол
  • - - - 2933998000 80 (49/0) : Други