Други / Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми.

  • - - - 2933591000 80: Диазинон (ISO)
  • - - - 2933592000 80: 1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан (триетилендиамин)
  • - - - 2933599500 80 (27/0) : Други