Съдържащ тегловно повече от 2% въглерод.

  • - - - 7202112000 80: С размер на гранулите, непревишаващ 5 mm, и с тегловно съдържание на манган, превишаващо 65%
  • - - - 7202118000 80: Други