Радиоактивни елементи и изотопи и радиоактивни съединения, различни от включените в подпозиции 2844 10, 2844 20 или 2844 30; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения; радиоактивни отпадъци.

Deutsch 1

  • - - 2844401000 80: Уранови производни на U 233 и техните съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи U 233 или съединения на този продукт
  • - - 2844402000 10: Други
  • - - - 2844402000 80: Изкуствени радиоактивни изотопи (Евратом)
  • - - - 2844403000 80: Съединения на изкуствените радиоактивни изотопи (Евратом)
  • - - - 2844408000 80: Други