Уран, обогатен с U 235 и неговите съединения; плутоний и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обогатен с U 235, плутоний или съединения на тези продукти.

  • - - 2844202500 10: Уран, обогатен с U 235 и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обогатен с U 235, или съединения на тези продукти
  • - - - 2844202500 80: Фероуран
  • - - - 2844203500 80: Други (Евратом)
  • - - 2844205100 10: Плутоний и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи плутоний или съединения на тези продукти
  • - - - 2844205100 20: Смеси от уран и плутоний
  • - - - - 2844205100 80: Фероуран
  • - - - - 2844205900 80: Други (Евратом)
  • - - - 2844209900 80: Други