Съполимери на пропилена / Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми.

Deutsch 4

  • - - 3902300010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3902300091 10: Други
  • - - - 3902300091 80: А-В Блок съполимер на полистирен и етиленпропиленов съполимер, съдържащ тегловно 40 % или по-малко стирен, в една от формите, указани в Забележка 6 б) към Глава 39
  • - - - 3902300095 80: Блок съполимер от вида А-В-А, съдържащ се от: - етилен-пропиленов съполимер и - 21 % (± 3 %) тегловно полистирен
  • - - - 3902300097 80: Течен съполимер на етиленпропилен с: - температура на възпламеняване 250 °C или повече, - индекс на вискозитет 150 или повече, - средночислено молекулно тегло (M@n) 650 или повече
  • - - - 3902300099 80: Други