Съдържащи тегловно 0,6% или повече въглерод.

Slovenščina 1

  • - - - 7217109010 80: от нелегирана стомана, с най- голям размер на напречното сечение превишаващ 3 mm
  • - - - 7217109090 80: Други