ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • 5301000000 80 (5/0) : Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
  • 5302000000 80 (2/0) : Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
  • 5303000000 80 (2/0) : Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
  • 5305000000 80: Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
  • 5306000000 80 (2/0) : Прежди от лен
  • 5307000000 80 (2/0) : Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от №|5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди
  • 5309000000 80 (6/0) : Тъкани от лен
  • 5310000000 80 (2/0) : Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от №|5303
  • 5311000000 80 (2/0) : Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди