Ароматни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 1

  • - - 2909301000 80: Дифенил етер (дифенил оксид)
  • - - 2909303100 10: Деривати, халогенирани само с бром
  • - - - 2909303100 80: Пентабромoдифенил етер; 1,2,4,5-тетрабромо-3,6-бис(пентабромофенокси)бензен
  • - - - 2909303500 80: 1,2-Бис(2,4,6-трибромoфенокси)етан, предназначен за производство на акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS)
  • - - - 2909303800 80 (4/0) : Други
  • - - 2909309000 80 (11/0) : Други