Други / Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите.

  • - - 2825901100 10: Калциев оксид, хидроксид и пероксид
  • - - - 2825901100 80: Калциев хидроксид с чистота 98% или повече, изчислена върху сухо вещество, под формата на частици, от които:- не повече от 1% тегловно са с размер, превишаващ 75 микрометра и- не повече от 4% тегловно са с размер, непревишаващ 1,3 микрометра
  • - - - 2825901900 80: Други
  • - - 2825902000 80: Берилиев оксид и хидроксид
  • - - 2825904000 80 (2/0) : Волфрамови оксиди и хидроксиди
  • - - 2825906000 80: Кадмиев оксид
  • - - 2825908500 80 (2/0) : Други