В течно състояние при 20 °C.

 • - - - - - - - 3824999210 10: Cмеси, които са с над 20|% парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
 • - - - - - - - - 3824999210 80: Изпратени от Канада
 • - - - - - - - - 3824999212 80: Други
 • - - - - - - - 3824999220 80: Смеси, които са с 20|% или по- малко парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
 • - - - - - - - 3824999223 80: Бутилфосфатни комплекси на титан(IV) (CAS|RN|109037-78-7), разтворени в етанол и пропан-2-ол
 • - - - - - - - 3824999225 80: Препарат с тегловно съдържание: -|25|% или повече, но не повече от 50|% диетилов карбонат (CAS|RN|105-58-8) -|25|% или повече, но не повече от 50|% етиленов карбонат (CAS|RN|96-49-1) -|10|% или повече, но не повече от 20|% литиев хексафлуорофосфат (CAS|RN|21324-40-3) -|5|% или повече, но не повече от 10|% етилметилов карбонат (CAS|RN|623-53-0) -|1|% или повече, но не повече от 2|% виниленкарбонат (CAS|RN|872-36-6) -|1|% или повече, но не повече от 2|% 4-флуоро-1,3-диоксолан-2-он (CAS|RN|114435-02-8) -|не повече от 1|% 1,5,2,4-Диоксадитиан 2,2,4,4-тетраоксид (CAS|RN|99591-74-9)
 • - - - - - - - 3824999226 80: Препарат, съдържащ тегловно: -|60|% или повече, но не повече от 75|% Солвент нафта (нефтена), тежка ароматна (CAS|RN|64742-94-5) -|15|% или повече, но не повече от 25|% 2,6-ди-вторичен-бутил-4-(4-нитрофенилазо)фенол (CAS|RN|111850-24-9), и -|10|% или повече, но не повече от 15|% 2-вторичен-бутилфенол (CAS|RN|89-72-5)
 • - - - - - - - 3824999227 80: 4-Метокси-3-(3-морфолин-4-ил-пропокси)бензонитрил (CAS|RN|675126-28-0), в органичен разтворител
 • - - - - - - - 3824999228 80: Воден разтвор с тегловно съдържание -|10|% или повече, но не повече от 42|% 2-(5-(трифлуорометил)-3-хлоропиридин-2-ил)етанамин (CAS|RN|658066-44-5), -|10|% или повече, но не повече от 25|% сярна киселина (CAS|RN|7664-93-9) и -|0,5|% или повече, но не повече от 2,9|% метанол (CAS|RN|67-56-1)
 • - - - - - - - 3824999229 80: Препарат, съдържащ тегловно: -|85|% или повече, но не повече от 99|% полиетиленгликолов етер на бутиловия 3-(4-хидрокси-3-метоксифенил)-2-цианоакрилат, и -|1|% или повече, но не повече от 15|% полиоксиетилен (20) сорбитан триолеат
 • - - - - - - - 3824999230 80: Воден разтвор на цезиев формат и калиев формат, съдържащ тегловно: -|най-малко 1|%, но не повече от 84|% цезиев формат (CAS|RN|3495-36-1), -|най-малко 1|%, но не повече от 76|% калиев формат (CAS|RN|590-24-1) и -|дори съдържащ не повече от 9|% добавки
 • - - - - - - - 3824999232 80: Смес от изомери на дивинилбензен и изомери на етилвинилбензен, съдържаща тегловно 56|% или повече, но не повече от 85|% дивинилбензен (CASRN1321-74-0)
 • - - - - - - - 3824999233 80: Антикорозионни препарати, съставени от соли на динонилнафталенсулфоновата киселина: -|фиксирани върху носител от минерален восък, дори химически модифициран, или -|под формата на разтвор в органичен разтворител
 • - - - - - - - 3824999234 80: Олигомер на тетрафлуоретилен, имащ една йодетилна крайна група
 • - - - - - - - 3824999235 80: Препарати съдържащи тегловно не по-малко от 92|%, но не повече от 96,5|% 1,3:2,4|бис-O-(4-метилбензилиден)-D-глюцитол и производни на карбонова киселина, както и алкилсулфат
 • - - - - - - - 3824999236 80: Калциев фосфонат фенат, разтворен в минерално масло
 • - - - - - - - 3824999237 80: Смес от ацетати на 3-бутилен-1,2-диол с тегловно съдържание от 65|% или повече, но не повече от 90|%
 • - - - - - - - 3824999239 80: Препарати, съдържащи тегловно не по- малко от 47|% 1,3:2,4-бис-O-бензилиден-D-глуцитол
 • - - - - - - - 3824999240 80: Разтвор на 2-хлоро-5-(хлорометил)-пиридин (CAS|RN|70258-18-3) в органичен разредител
 • - - - - - - - 3824999242 80: Препарат от тетрахидро-α-(1-нафтилметил)фуран-2-пропионова киселина(CASRN25379-26-4) в толуен
 • - - - - - - - 3824999245 80: Препарат, съставен главно от γ-бутиролактон и кватернерни амониеви соли, предназначен за производството на електролитни кондензатори
 • - - - - - - - 3824999246 80: Диетилметоксиборан| (CAS RN 7397-46-8) под формата на разтвор в тетрахидрофуран
 • - - - - - - - 3824999247 80: Препарат, съдържащ: -|триоктилфосфин оксид (CAS RN 78-50-2), -|диоктилхексилфосфин оксид (CAS RN 31160-66-4), -|октилдихексилфосфин оксид (CAS RN 31160-64-2) и -|трихексилфосфин оксид(CAS RN 3084-48-8)
 • - - - - - - - 3824999249 80: Препарат на основата на 2,5,8,11-тетраметил-6-додецин-5,8-диолов етоксилат (CAS RN 169117-72-0)
 • - - - - - - - 3824999250 80: Препарат на основата на алкилов карбонат, съдържащ също поглътител на ултравиолетовия спектър, използван в производството на стъкла за очила
 • - - - - - - - 3824999251 80: Смес, съдържаща тегловно 40|% или повече, но не повече от 50|% 2-хидроксиетил метакрилат и 40|% или повече, но не повече от 50|% глицеролов естер на борната киселина
 • - - - - - - - 3824999253 80: Препарати, съставени главно от етилен гликол и: -|или диетилен гликол, додекандиова киселина и амонячна вода, -|или N,N-диметилформамид, -|или γ-бутиролактон, -|или силициев оксид, -|или амониев хидроген азелат, -|или амониев хидроген азелат и силициев оксид, -|или додекандиова киселина, амонячна вода и силициев оксид, за производството на електролитни кондензатори
 • - - - - - - - 3824999254 80: Поли(тетраметилен гликол) бис[(9-oксо-9H-тиоксантен-1-илокси)ацетат]|със средна дължина на полимерната верига по-малко от 5|мономерни звена (CAS RN 813452-37-8)
 • - - - - - - - 3824999255 80: Добавки за бои и покрития, съдържащи: -|смес от естери на фосфорната киселина, получени при реакцията на фосфорен анхидрид с 4-(1,1-диметилпропил) фенол, и съполимери на стирен и алилов алкохол| (CAS RN 84605-27-6), и -|30|% тегловно или повече, но не повече от 35|% изобутилов алкохол
 • - - - - - - - 3824999256 80: Поли(тетраметилен гликол) бис[(2-бензоил-фенокси)ацетат] със средна дължина на полимерната верига непревишаваща 5|мономерни звена
 • - - - - - - - 3824999257 80: Поли(етиленгликол) бис(р-диметил)аминобензоат със средна дължина на полимерната верига непревишаваща 5|мономерни звена
 • - - - - - - - 3824999258 80: 2-Хидроксибензонитрил, под формата на разтвор в N,N-диметилформамид, съдържащ тегловно 45|% или повече, но не повече от 55|% 2-хидроксибензонитрил
 • - - - - - - - 3824999259 80: Калиев трет-бутанолат (CAS RN 865-47-4) под формата на разтвор в тетрахидрофуран
 • - - - - - - - 3824999260 80: N2-[1-(S)-Етоксикарбонил-3-фенилпропил]-N6-трифлуороацетил-L-лизил-N2-карбокси анхидрид в разтвор на дихлорметан (37|%)
 • - - - - - - - 3824999261 80: 3',4',5'-Трифлуоробифенил-2-амин, под формата на разтвор в толуен, с тегловно съдържание 80|% или повече, но не повече от 90|% 3',4',5'-трифлуоробифенил-2-амин
 • - - - - - - - 3824999263 80: Полимер, състоящ се от поликондензат от формалдехид и нафталендиол, химически модифициран чрез реакция с халидна алкин, разтворен в ацетат на метилпропиленгликолов етер
 • - - - - - - - 3824999264 80: Препарат, съдържащ тегловно: -|89|% или повече, но не повече от 98,9|% 1,2,3-тридеокси-4,6:5,7-бис-O-[(4-пропилфенил) метилен]-нонитол -|0,1|% или повече, но не повече от 1|% оцветители -|1|% или повече, но не повече от 10|% флуорополимери
 • - - - - - - - 3824999265 80: Смес от първични третични-алкиламини
 • - - - - - - - 3824999266 10: Етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), денатуриран или неденатуриран, с изключение на продуктите със съдържание на вода над 0,3|% (m/m), измерено в съответствие със стандарт EN 15376, както и етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), съдържащ се в смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10|% (v/v)
 • - - - - - - - - 3824999266 80: за използване като гориво
 • - - - - - - - - 3824999267 80: за използване за други цели
 • - - - - - - - 3824999268 80: Препарат, с тегловно съдържание: -|20|% (±1|%) ((3-(втор-бутил)-4-(децилокси)фенил)метантриил)трибензен (CAS|RN|1404190-37-9), Разтворен в: -|10|% (± 5|%) 2-втор-бутилфенол (CAS|RN|89-72-5) -|64|%( ±7|%) Солвент нафта (нефтена), тежка ароматна фракция (CAS|RN|64742-94-5) и -|6|% (± 1,0|%) нафтален (CAS|RN|91-20-3)
 • - - - - - - - 3824999269 80: Препарат с тегловно съдържание: - 80|% или повече, но не повече от 92|% бис(дифенилфосфат) на бисфенол-А (CAS RN 5945-33-5) - 7|% или повече, но не повече от 20|% олигомери на бис(дифенилфосфат) на бисфенол-А и - не повече от 1|% трифенилфосфат (CAS RN 115-86-6)
 • - - - - - - - 3824999270 80: Смес от 80|% (±|10|%) 1-[2-(2-аминобутокси)етокси]бут-2-иламин и 20|% (±|10|%) 1-({[2-(2-аминобутокси)етокси]метил} пропокси)бут-2-иламин
 • - - - - - - - 3824999271 80: Смеси с тегловно съдържание: —|най-малко 60|%, но не повече от 90|% 2-хлоропропен (CAS № 557-98-2), —|най-малко 8|%, но не повече от 14|% (Z)-1-хлоропропен (CAS № 16136-84-8), —|най-малко 5|%, но не повече от 23|% 2-хлоропропан (CAS № 75-29-6), —|не повече от 6|% 3-хлоропропен (CAS № 107-05-1), —|не повече от 1|% етилхлорид (CAS № 75-00-3)
 • - - - - - - - 3824999272 80: Деривати на N-(2-фенилетил)-1,3-бензендиметанамин (CAS RN 404362-22-7)
 • - - - - - - - 3824999273 80: α-(2,4,6-Трибромофенил)-ω-(2,4,6-трибромофенокси)поли[окси(2,6-дибромо-1,4-фенилен)изопропилиден(3,5-дибромо-1,4-фенилен)оксикарбонил]
 • - - - - - - - 3824999274 80: C6-24|иC16-18-ненаситени естери на мастна киселина със захароза (sucrosepolysoyate) (CAS RN 93571-82-5)
 • - - - - - - - 3824999275 80: Воден разтвор на полимери и амоняк, състоящ се от: -|0,1|% или повече, но не повече от 0,5|тегл.|% амоняк (CAS RN 1336-21-6) и -|0,3|% или повече, но не повече от 10|тегл.|% поликарбоксилат (линейни полимери на акриловата киселина)
 • - - - - - - - 3824999276 80: Препарат, съдържащ тегловно: -|74|% или повече, но не повече от 90|% (S)-α-хидрокси-3-фенокси-бензенацетонитрил (CAS|RN|61826-76-4) и -|10|% или повече, но не повече от 26|% толуен (CAS|RN|108-88-3)
 • - - - - - - - 3824999277 80: Препарат с тегловно съдържание: - 55% или повече, но не повече от 78% диметил глутарат - 10% или повече, но не повече от 30% диметил адипат и - не повече от 35% диметил сукцинат
 • - - - - - - - 3824999278 80: Препарат, съдържащ тегловно 10|% или повече, но не повече от 20|% литиев|флуорофосфат, или 5|% или повече, но не повече от 10|% литиев перхлорат в смеси от органични разтворители
 • - - - - - - - 3824999280 80: Комплексни съединения на диетилен гликол пропилен гликол триетаноламин титанат (CAS RN 68784-48-5), разтворени в диетилен гликол (CAS RN 111-46-6)
 • - - - - - - - 3824999281 80: Препарат, съдържащ: -|тегловно 50|% (± 2|%) алуминиеви хелати на бис-алкоксилиран етилов ацетоацетат -|в разтворител от масло (бяло минерално) за мастила с температура на кипене 160|°C или по-висока, но не по-висока от 180|°C
 • - - - - - - - 3824999282 80: Разтвор от T-бутилхлориддиметилсилан (CAS RN 18162-48-6) в толуол
 • - - - - - - - 3824999284 80: Препарат, съставен тегловно от 83|% или повече 3a,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноинден (дициклопентадиен), синтетичен каучук, дори съдържащ тегловно 7|% или повече трициклопентадиен, и: -|алуминиево-алкилно съединение, -|или органичен комплекс на волфрама -|или органичен комплекс на молибдена
 • - - - - - - - 3824999285 80: Смес от бис[3-(триетоксисилил)пропил] сулфиди (CAS RN 211519-85-6)
 • - - - - - - - 3824999287 80: Ацетофенон (CAS RN 98-86-2), с чистота най-малко 60|% тегловно, но не повече от 90|%
 • - - - - - - - 3824999288 80: 2,4,7,9-Тетраметилдек-5-ин-4,7-диол, хидроксиетилиран
 • - - - - - - - 3824999289 80: Смес от третични алкилдиметиламини с тегловно съдържание: — 60|% или повече, но непревишаващо 80|% додецилдиметиламин (CAS RN 112-18-5), и — 20|% или повече, но непревишаващо 30|% диметил(тетрадецил)амин (CAS RN 112-75-4)
 • - - - - - - - 3824999299 80: Други