Ръчни триони; листове за триони от всички видове (включително отрезните фрези и неназъбените остриета за рязане).

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 8202100000 80: Ръчни триони
  • - 8202200000 80: Ленти за лентови триони
  • - 8202310000 10: Дискове за циркуляри (включително отрезните фрези)
  • - - 8202310000 80: С работна част от стомана
  • - - 8202390000 80: Други, включително частите
  • - 8202400000 80: Дърворезни вериги
  • - 8202910000 10: Други листове за триони
  • - - 8202910000 80: Ножовки за право рязане, за обработка на метали
  • - - 8202990000 80 (2/0) : Други