Други тръби / Телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи или усилващи образите; други фотокатодни тръби.

  • - - - 8540208010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8540208091 10: Други
  • - - - - 8540208091 80: Фотоумножител
  • - - - - 8540208099 80: Други