Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m$2.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5209110000 10: Неизбелени
 • - - 5209110000 80: Със сплитка лито
 • - - 5209120000 80: Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5209190000 80: Други тъкани
 • - 5209210000 10: Избелени
 • - - 5209210000 80: Със сплитка лито
 • - - 5209220000 80 (0/1) : Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5209290000 80: Други тъкани
 • - 5209310000 10: Обагрени
 • - - 5209310000 80: Със сплитка лито
 • - - 5209320000 80 (0/1) : Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5209390000 80: Други тъкани
 • - 5209410000 10: От прежди с различни цветове
 • - - 5209410000 80: Със сплитка лито
 • - - 5209420000 80: Тъкани, наречени "деним"
 • - - 5209430000 80: Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5209490000 80: Други тъкани
 • - 5209510000 10: Печатани
 • - - 5209510000 80 (6/0) : Със сплитка лито
 • - - 5209520000 80 (6/0) : Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5209590000 80 (6/0) : Други тъкани