Други / Препарати, наречени "ускорители на вулканизация"; сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси.

  • - - - - 3812399020 80: Смес съдържаща главно бис(2,2,6,6-тетраметил-1-октилокси-4-пиперидил) себакат
  • - - - - 3812399025 80: УВ фотостабилизатор, съдържащ: - α-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-1-оксопропил]-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил) (CAS RN 104810-48-2); - α-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-1-оксопропил]-ω-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-1-оксопропокси]поли(окси-1,2-етандиил) (CAS RN 104810-47-1); - полиетиленгликол със среднотегловно молекулно тегло (Mw), равно на 300 (CAS RN 25322-68-3) - бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)себакат (CAS RN 41556-26-7), и - метил-1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себакат (CAS RN 82919-37-7)
  • - - - - 3812399030 80: Сложни стабилизатори съдържащи тегловно 15 % или повече, но не повече от 40 % натриев перхлорат и не повече от 70 % 2-(2-метоксиетокси)етанол
  • - - - - 3812399035 80: Смес, съдържаща тегловно: - 25 % или повече, но не повече от 50 % смес от C15-18 тетраметилпиперидинилови естери (CAS RN 86403-32-9) - не повече от 20 % други органични съединения - върху подложка от полипропилен (CAS RN 9003-07-0)
  • - - - - 3812399040 80: Смес от: - 80 % (±10 %) тегловно 2-етилхексил 10-етил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат и - 20 % (±10 %) тегловно 2-етилхексил 10-етил-4[[2-[(2-етилхексил)окси]-2-оксоетил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат
  • - - - - 3812399055 80: Ултравиолетов стабилизатор, съдържащ: - 2-(4,6-бис(2,4-диметилфенил)-1,3,5-триазин-2-ил)-5-(октилокси)-фенол (CAS RN 2725-22-6) и - N,N'-бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидинил)-1,6-хександиамин, полимер с 2,4-дихлоро-6-(4-морфолинил)-1,3,5-триазин (CAS RN 193098-40-7) или - N,N'-бис(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)-1,6-хександиамин, полимер с 2,4-дихлоро-6-(4-морфолинил)-1,3,5-триазин (CAS RN 82451-48-7)
  • - - - - 3812399065 80: Стабилизатор на пластмаси, съдържащ: - 2-етилхексил 10-етил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат (CAS RN 57583-35-4), - 2-етилхексил 10-етил-4-[[2-[(2-етилхексил) окси]-2-оксоетил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат (CAS RN 57583-34-3) и - 2-етилхексил меркаптоацетат (CAS RN 7659-86-1)
  • - - - - 3812399070 80: Светлинен стабилизатор, съдържащ: - разклонени и линейни алкил естери на 3-(2H-бензотриазолил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксибензенпропионова киселина (CAS RN 127519-17-9) и - 1-метокси-2-пропилацетат (CAS RN 108-65-6)
  • - - - - 3812399080 80: Ултравиолетов стабилизатор, съдържащ: - Възпрепятстващамин: N,N'-бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидинил)-1,6-хександиамин, полимерс2,4- дихлоро-6-(4-морфолинил)-1,3,5-триазин(CAS RN 193098-40-7) и - o-хидроксифенил триазинов абсорбер за ултравиолетова светлина или - химически модифицирано фенолно съединение
  • - - - - 3812399090 80: Други