Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с изключение на пещите и другите апарати от № 8514) за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация или охлаждане, различни от домакинските апарати; неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване.

Français 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 8419110000 10: Неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване
 • - - 8419110000 80: С моментално загряване, газови
 • - - 8419190000 80: Други
 • - 8419200000 80: Медико-хирургически или лабораторни стерилизатори
 • - 8419310000 10: Сушилни
 • - - 8419310000 80: За селскостопански продукти
 • - - 8419320000 80: За дървен материал, хартиена маса, хартии или картони
 • - - 8419390000 80 (0/1) : Други
 • - 8419400000 80: Апарати за дестилация или ректификация
 • - 8419500000 80 (2/0) : Топлообменници
 • - 8419600000 80: Апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове
 • - 8419810000 10: Други апарати и устройства
 • - - 8419810000 80 (2/0) : За приготвяне на топли напитки или печене или загряване на хранителни продукти
 • - - 8419890000 80 (3/0) : Други
 • - 8419900000 80 (2/0) : Части