Спомагателни машини и устройства за машините от № 8444, 8445, 8446 или 8447 (например нищелкови и жакардови механизми, автоматични спирачи за основата и вътъка, механизми за промяна на совалките); части или принадлежности, изключително или главно предназначени за машините от настоящата позиция или от № 8444, 8445, 8446 или 8447 (например вретена, перки, гарнитури за дараци, бърда, иглени планки, филиери, совалки, нищелки и нищелкови рамки, игли, платини, куки).

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 8448110000 10: Спомагателни машини и устройства за машините от № 8444, 8445, 8446 или 8447
 • - - 8448110000 80: Нищелкови и жакардови механизми; механизми за намаляване броя на картите и машини за перфориране и копиране на картите; машини за завързване на картите след перфорация
 • - - 8448190000 80: Други
 • - 8448200000 80: Части и принадлежности за машините от № 8444 или за техните спомагателни машини или устройства
 • - 8448310000 10: Части и принадлежности за машините от № 8445 или за техните спомагателни машини или устройства
 • - - 8448310000 80: Гарнитури за дараци
 • - - 8448320000 80: За машините за подготвяне на текстилни материали, различни от гарнитурите за дараци
 • - - 8448330000 80: Вретена и техните перки, гривни и бегачи
 • - - 8448390000 80: Други
 • - 8448420000 10: Части и принадлежности за тъкачни станове или за техните спомагателни машини или устройства
 • - - 8448420000 80: Бърда, нищелки и нищелкови рамки
 • - - 8448490000 80: Други
 • - 8448510000 10: Части и принадлежности за машините или устройствата от № 8447 или за техните спомагателни машини или устройства
 • - - 8448510000 80 (2/0) : Платини, игли и други артикули, използвани при образуването на бримките
 • - - 8448590000 80: Други