Други / Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 1

  • - - - - 2909199020 80: Бис(2-хлоретил) етер (CAS RN 111-44-4)
  • - - - - 2909199030 80: Смес от изомери на нонафлуорбутил метилов етер или нонафлуорбутил етилов етер, с чистота 99 % тегловно или повече
  • - - - - 2909199050 80: 3-Етокси-перфлуоро-2-метилхексан (CAS RN 297730-93-9)
  • - - - - 2909199060 80: 1-Метоксихептафлуоропропан (CAS RN 375-03-1)
  • - - - - 2909199090 80: Други