Други / Акрилови полимери в първични форми.

Deutsch 1

  • - - 3906901000 80: Поли[N-(3-хидроксиимино-1,1-диметилбутил)акриламид]
  • - - 3906902000 80: Съполимер на 2-диизопропиламиноетилметакрилат и на децилметакрилат, под форма на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 55 % или повече съполимер
  • - - 3906903000 80: Съполимер на акрилова киселина и 2-етилхексил акрилат, съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 11 % 2-етилхексил акрилат
  • - - 3906904000 80: Съполимер на акрилнитрил и метилакрилат, модифициран с полибутадиен-акрилонитрил (NBR)
  • - - 3906905000 80: Продукти от полимеризацията на акрилна киселина с алкил метакрилат и малки количества други мономери, предназначени да бъдат използвани като сгъстителни разтвори (сгъстители) при производството на пасти за печатане на текстил
  • - - 3906906000 80: Съполимер на метил акрилат с етилен и мономер, съдържащ като заместител некрайна карбоксилна група и с тегловно съдържание 50 % или повече метил акрилат, дори смесен със силициев диоксид
  • - - 3906909000 80 (17/0) : Други