Други / Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група.

Deutsch 2 English 1

 • - - - - 2924297005 80: Aспартам (CAS RN 22839-47-0)
 • - - - - 2924297012 80: 4-(Ацетиламино)-2-аминобензенлсулфонова киселина (CAS RN 88-64-2)
 • - - - - 2924297015 80: Ацетохлор (ISO), (CAS RN 34256-82-1)
 • - - - - 2924297017 80: 2-(Трифлуорметил)бензамид (CAS RN 360-64-5)
 • - - - - 2924297019 80: 2-[[2-(Бензилоксикарбониламино)ацетил]амино]пропионова киселина (CAS RN 3079-63-8)
 • - - - - 2924297020 80: 2-Xлоро-N-(2-етил-6-метилфенил)-N-(пропан-2-илоксиметил)ацетамид (CAS RN 86763-47-5)
 • - - - - 2924297023 80: Беналаксил-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)
 • - - - - 2924297027 80: 2-Бромо-4-флуороацетанилид (CAS RN 1009-22-9)
 • - - - - 2924297030 80: Натриев 4-(4-метил-3-нитробензоиламино)бензенсулфонат (CAS RN 84029-45-8)
 • - - - - 2924297033 80: N-(4-Амино-2-етоксифенил)ацетамид (CAS RN 848655-78-7)
 • - - - - 2924297037 80: Бефлубутамид (ISO)  (CAS RN 113614-08-7)
 • - - - - 2924297040 80: N,N'-1,4-Фениленбис[3-оксобутирамид] (CAS RN 24731-73-5)
 • - - - - 2924297043 80: N,N'-(3,3'-Диметилбифенил-4,4'-илен)ди(ацетоацетамид) (CAS RN 91-96-3)
 • - - - - 2924297045 80: Пропоксур (ISO) (CAS RN 114-26-1)
 • - - - - 2924297050 80: Изопропиламинова сол на N-бензилоксикарбонил-L-трет-левцин (CAS RN 1621085-33-3)
 • - - - - 2924297053 80: 4-Амино-N-[4-(аминокарбонил)фенил]бензамид (CAS RN 74441-06-8)
 • - - - - 2924297055 80: N,N'-(2,5-Диметил-1,4-фенилен)бис[3-оксобутирамид] (CAS RN 24304-50-5)
 • - - - - 2924297060 80: N,N'-(2-Хлоро-5-метил-1,4-фенилен)бис[3-оксобутирамид] (CAS RN 41131-65-1)
 • - - - - 2924297061 80: (S)-1-Фенилетанаминов (S)-2-(((1R,2R)-2-алилциклопропокси)карбониламино)-3,3-диметилбутаноат (CUS 0143288-8)
 • - - - - 2924297062 80: 2-Хлоробензамид (CAS RN 609-66-5)
 • - - - - 2924297063 80: N-Етил-2-(изопропил)-5-метилциклохексанкарбоксамид (CAS RN 39711-79-0)
 • - - - - 2924297064 80: N-(5-Флуоро-3',4'-дихлоро [1,1'-бифенил]-2-ил)-ацетамид (CAS RN 877179-03-8)
 • - - - - 2924297065 80: 2-(4-Хидроксифенил)ацетамид (CAS RN 17194-82-0)
 • - - - - 2924297073 80: Напропамид (ISO) (CAS RN 15299-99-7)
 • - - - - 2924297075 80: 3-Амино-p-анисанилид (CAS RN 120-35-4)
 • - - - - 2924297080 80: 5'-Хлор-3-хидрокси-2',4'-диметокси-2-нафтанилид (CAS RN 92-72-8)
 • - - - - 2924297085 80: p-Аминобензамид (CAS RN 2835-68-9)
 • - - - - 2924297086 80: Aнтраниламид с чистота 99,5 % тегловно или повече (CAS RN 88-68-6)
 • - - - - 2924297087 80: Парацетамол (INN) (CAS RN 103-90-2)
 • - - - - 2924297088 80: 5'-Хлоро-3-хидрокси-2'-метил-2-нафтанилид (CAS RN 135-63-7)
 • - - - - 2924297089 80: Флутоланил (ISO) (CAS RN 66332-96-5)
 • - - - - 2924297091 80: 3-Хидрокси-2'-метокси-2-нафтанилид (CAS RN 135-62-6)
 • - - - - 2924297092 80: 3-Хидрокси-2-нафтанилид (CAS RN 92-77-3)
 • - - - - 2924297093 80: 3-Хидрокси-2'-метил-2-нафтанилид (CAS RN 135-61-5)
 • - - - - 2924297094 80: 2'-Етокси-3-хидрокси-2-нафтанилид (CAS RN 92-74-0)
 • - - - - 2924297097 80: 1,1-Циклохександиоцетна киселина моноамид (CAS RN 99189-60-3)
 • - - - - 2924297099 80: Други