Други / Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група.

Čeština 1 Deutsch 4 Suomi 1 Nederlands 1 Polski 1 Română 1

 • - - - 2924190010 80: 2-Aкриламидо-2-метилпропансулфонова киселина (CAS RN 15214-89-8) или нейната натриева сол (CAS RN 5165-97-9) или нейната амониева сол (CAS RN 58374-69-9)
 • - - - 2924190015 80: N-Етил N-метилкарбамоилхлорид (CAS RN 42252-34-6)
 • - - - 2924190020 80: (R)-(-)-3-(kарбамоилметил)-5-метилхексанова киселина (CAS RN 181289-33-8)
 • - - - 2924190025 80: Изобутилидендиуреа (CAS RN 6104-30-9)
 • - - - 2924190030 80: Метил 2-ацетамидо-3-хлорпропионат (CAS RN 87333-22-0)
 • - - - 2924190035 80: Ацетамид (CAS RN 60-35-5)
 • - - - 2924190045 80: N-Метил-N-метокси-3-хлоропропанамид (CAS RN 1062512-53-1)
 • - - - 2924190050 80: Акриламид (CAS RN 79-06-1)
 • - - - 2924190055 80: 2-Пропинил бутилкарбамат (CAS RN 76114-73-3)
 • - - - 2924190060 80: N,N-Диметилакриламид (CAS RN 2680-03-7)
 • - - - 2924190070 80: Метилкарбамат (CAS RN 598-55-0)
 • - - - 2924190080 80: Тетрабутилуреа (CAS RN 4559-86-8)
 • - - - 2924190085 80: 3-Йодопроп-2-инил-N-бутилкарбамат (CAS RN 55406-53-6)
 • - - - 2924190090 80: Други