Аминосъединения с кислородни функционални групи.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2922110000 10: Аминоалкохоли, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, техните етери и естери; соли на тези продукти
 • - - 2922110000 80: Моноетаноламин и неговите соли
 • - - 2922120000 80: Диетаноламин и неговите соли
 • - - 2922140000 80: Декстропропоксифен (INN) и неговите соли
 • - - 2922150000 80: Триетаноламин
 • - - 2922160000 80: Диетаноламониев перфлуорооктансулфонат
 • - - 2922170000 80: Метилдиетаноламин и етилдиетаноламин
 • - - 2922180000 80: 2-(N,N-Диизопропиламино)етанол
 • - - 2922190000 80 (11/2) : Други
 • - 2922210000 10: Аминонафтоли и други аминофеноли, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, техните етери и естери; соли на тези продукти
 • - - 2922210000 80 (6/0) : Аминохидроксинафталенсулфонови киселини и техните соли
 • - - 2922290000 80 (13/0) : Други
 • - 2922310000 10: Аминоалдехиди, аминокетони и аминохинони, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група; соли на тези продукти
 • - - 2922310000 80: Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); соли на тези продукти
 • - - 2922390000 80 (5/0) : Други
 • - 2922410000 10: Аминокиселини, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, и техните естери; соли на тези продукти
 • - - 2922410000 80: Лизин и неговите естери; соли на тези продукти
 • - - 2922420000 80 (2/0) : Глутаминова киселина и нейните соли
 • - - 2922430000 80 (2/0) : Антранилова киселина и нейните соли
 • - - 2922440000 80: Тилидин (INN) и неговите соли
 • - - 2922490000 80 (2/0) : Други
 • - 2922500000 80 (5/0) : Аминоалкохолфеноли, фенолни аминокиселини и други аминосъединения с кислородни функционални групи