Изоцианати / Съединения с други азотни функционални групи.

  • - - 2929100015 80: 3,3'-Диметилбифенил-4,4'-диилдиизоцианат (CAS RN 91-97-4)
  • - - 2929100020 80: Бутилов изоцианат (CAS RN 111-36-4)
  • - - 2929100040 80: m-Изопропенил-α,α-диметилбензил изоцианат (CAS RN 2094-99-7)
  • - - 2929100050 80: m-Фенилендиизопропилиден диизоцианат (CAS RN 2778-42-9)
  • - - 2929100055 80: 2,5 (и 2,6)-Бис(изоцианатометил)бицикло[2.2.1]хептан (CAS RN 74091-64-8)
  • - - 2929100060 80: Смес от изомери на триметилхексаметилен диизоцианат
  • - - 2929100080 80: 1,3-Бис(изоцианатометил) бензол (CAS RN 3634-83-1)
  • - - 2929100090 80: Други