Оцетна киселина / Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2915210010 80: с чистота 99 тегловни% или повече (CAS RN 64-19-7)
  • - - - 2915210090 80: Други