Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2917110000 10: Ациклени поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
 • - - 2917110000 80 (5/0) : Оксалова киселина, нейните соли и естери
 • - - 2917120000 80 (2/0) : Адипинова киселина, нейните соли и естери
 • - - 2917130000 80 (2/0) : Азелаинова киселина, себацинова киселина, техните соли и естери
 • - - 2917140000 80: Малеинов анхидрид
 • - - 2917190000 80 (3/0) : Други
 • - 2917200000 80 (3/0) : Цикланови, цикленови или циклотерпенови поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
 • - 2917320000 10: Ароматни поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
 • - - 2917320000 80: Диоктилортофталати
 • - - 2917330000 80: Динонилов или дидецилов ортофталати
 • - - 2917340000 80 (2/0) : Други естери на ортофталовата киселина
 • - - 2917350000 80: Фталов анхидрид
 • - - 2917360000 80: Терефталова киселина и нейните соли
 • - - 2917370000 80: Диметилтерефталат
 • - - 2917390000 80 (2/0) : Други