Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 4804110000 10: Крафтлайнер
 • - - 4804110000 80 (5/0) : Неизбелен
 • - - 4804190000 80 (6/0) : Други
 • - 4804210000 10: Крафтхартии за торби
 • - - 4804210000 80 (2/0) : Неизбелени
 • - - 4804290000 80 (2/0) : Други
 • - 4804310000 10: Други крафтхартии и крафткартони, с тегло, непревишаващо 150 g/m$2
 • - - 4804310000 80 (4/0) : Неизбелени
 • - - 4804390000 80 (4/0) : Други
 • - 4804410000 10: Други крафтхартии и крафткартони, с тегло, превишаващо 150 g/m$2 и по-малко от 225 g/m$2
 • - - 4804410000 80 (2/0) : Неизбелени
 • - - 4804420000 80: Избелени равномерно в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ
 • - - 4804490000 80: Други
 • - 4804510000 10: Други крафтхартии и крафткартони с тегло, равно или по-голямо от 225 g/m$2
 • - - 4804510000 80: Неизбелени
 • - - 4804520000 80: Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ
 • - - 4804590000 80 (2/0) : Други