Неизбелени / Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803.

  • - - - 4804419100 80: Крафтхартии основа и крафткартони основа, за пропиване, наречени "saturating kraft"
  • - - - 4804419800 80: Други