Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2933110000 10: Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран пиразолен пръстен (хидрогениран или не)
 • - - 2933110000 80 (2/0) : Феназон (антипирин) и неговите производни
 • - - 2933190000 80 (2/0) : Други
 • - 2933210000 10: Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран имидазолов пръстен (хидрогениран или не)
 • - - 2933210000 80 (6/0) : Хидантоин и неговите производни
 • - - 2933290000 80 (2/0) : Други
 • - 2933310000 10: Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран пиридинов пръстен (хидрогениран или не)
 • - - 2933310000 80: Пиридин и неговите соли
 • - - 2933320000 80: Пиперидин и неговите соли
 • - - 2933330000 80: Алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) междинен продукт А, фенциклидин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пипрадрол (INN), пиритрамид (INN), пропирам (INN) и тримеперидин (INN); соли на тези продукти
 • - - 2933390000 80 (9/0) : Други
 • - 2933410000 10: Съединения, в чиято структура се съдържат само хинолинови или изохинолинови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации
 • - - 2933410000 80: Леворфанол (INN) и неговите соли
 • - - 2933490000 80 (3/0) : Други
 • - 2933520000 10: Съединения, в чиято структура се съдържа пиримидинов (хидрогениран или не) или пиперазинов пръстен
 • - - 2933520000 80 (2/0) : Малонилуреа (барбитурова киселина) и нейните соли
 • - - 2933530000 80 (2/0) : Алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), буталбитал (INN), бутобарбитал, циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал (INN) и винилбитал (INN); соли на тези продукти
 • - - 2933540000 80: Други производни на малонилуреа (барбитурова киселина); соли на тези продукти
 • - - 2933550000 80: Лопразолам (INN), меклокалон (INN), метакалон (INN) и зипепрол (INN); соли на тези продукти
 • - - 2933590000 80 (3/0) : Други
 • - 2933610000 10: Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран триазинов пръстен (хидрогениран или не)
 • - - 2933610000 80: Меламин
 • - - 2933690000 80 (3/0) : Други
 • - 2933710000 10: Лактами
 • - - 2933710000 80: 6-Хексанлактам (epsilon-капролактам)
 • - - 2933720000 80: Клобазам (INN) и метиприлон (INN)
 • - - 2933790000 80 (6/0) : Други лактами
 • - 2933910000 10: Други
 • - - 2933910000 80 (2/0) : Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), диазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудиазепам (INN), флунитразепам (INN), флуразепам (INN), халазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам (INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пировалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) и триазолам (INN); соли на тези продукти
 • - - 2933920000 80: Азинфос-метил (ISO)
 • - - 2933990000 80 (3/0) : Други