Други / Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми.

Deutsch 1

  • - - - 2933691000 80: Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин (хексоген, триметилентринитроамин)
  • - - - 2933694000 80: Метенамин (INN) (хексаметилентетрамин); 2,6-ди-третичен-бутил-4-[4,6-бис(октилтио)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенол
  • - - - 2933698000 80 (13/0) : Други