Други / Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 към настоящата глава.

Deutsch 2

  • - - 3825901000 80: Алкални железни оксиди за пречистване на газове
  • - - 3825909000 80: Други