Други / Съединения с нитрилна функционална група.

Deutsch 1

 • - - - 2926907012 80: Цифлутрин (ISO) (CAS RN 68359-37-5) с чистота 95 % тегловноили повече
 • - - - 2926907013 80: алфа-бромо-o-толуонитрил (CAS RN 22115-41-9)
 • - - - 2926907014 80: Цианооцетна киселина (CAS RN 372-09-8)
 • - - - 2926907016 80: Метилов естер на 4-циано-2-нитробензоена киселина (CAS RN 52449-76-0)
 • - - - 2926907017 80: Циперметрин (ISO) с неговите стереоизомери (CAS RN 52315-07-8) с чистота 90 тегловни % или повече
 • - - - 2926907020 80: 2-(m-Бензоилфенил)пропиононитрил (CAS RN 42872-30-0)
 • - - - 2926907023 80: Акринатрин (ISO) (CAS RN 101007-06-1)
 • - - - 2926907025 80: 2,2-Дибром-3-нитрилопропионамид (CAS RN 10222-01-2)
 • - - - 2926907027 80: Цихалофоп-бутил (ISO) (CAS RN 122008-85-9)
 • - - - 2926907030 80: 3,6-Диоксо-4,5-дихлоро-циклохекса-1,4-диен-1,2-дикарбонитрил (CAS RN 84-58-2)
 • - - - 2926907035 80: 2-Метокси-4-цианобензалдехид (CAS RN 21962-45-8)
 • - - - 2926907040 80: 2-(4-Цианофениламино)оцетна киселина (CAS RN 42288-26-6)
 • - - - 2926907050 80: Алкилни или алкоксиалкилни естери на цианооцетната киселина
 • - - - 2926907061 80: m-(1-Цианоетил)бензоена киселина (CAS RN 5537-71-3)
 • - - - 2926907064 80: Есфенвалерат с чистота 83 тегловни % или повече, в смес със собствените си изомери (CAS RN 66230-04-4)
 • - - - 2926907065 80: Малононитрил (CAS RN 109-77-3)
 • - - - 2926907070 80: Метакрилонитрил (CAS RN 126-98-7)
 • - - - 2926907074 80: Хлорталонил (ISO) (CAS RN 1897-45-6)
 • - - - 2926907075 80: Етил 2-циано-2-етил-3-метилхексаноат (CAS RN 100453-11-0)
 • - - - 2926907080 80: Етил 2-циано-2-фенилбутират (CAS RN 718-71-8)
 • - - - 2926907084 80: 2-Нитро-4-(трифлуорометил)бензонитрил (CAS RN 778-94-9)
 • - - - 2926907086 80: Етилендиаминтетраацетонитрил (CAS RN 5766-67-6)
 • - - - 2926907089 80: Бутиронитрил (CAS RN 109-74-0)
 • - - - 2926907090 80 (0/2) : Други