Други / Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.

Deutsch 2

  • - - - - 3912398510 80: Етилцелулоза, непластифицирана
  • - - - - 3912398520 80: Етилцелулоза, под формата на водна дисперсия, съдържаща хексадекан-1-ол и натриев додецилсулфат, съдържаща тегловно (27 ± 3) % етилцелулоза
  • - - - - 3912398530 80: Целулоза, хидроксиетилирана и алкилирана с дължина на алкилната верига 3 или повече въглеродни атома
  • - - - - 3912398540 80: Хипромелоза (INN) (CAS RN 9004-65-3)
  • - - - - 3912398550 80: Поликватерний 10 (CAS RN 68610-92-4)
  • - - - - 3912398590 80: Други