Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 3824100000 80 (2/0) : Свързващи препарати за леярски форми или сърца
 • - 3824300000 80 (2/0) : Неагломерирани метални карбиди, смесени помежду си или с метални свързващи вещества
 • - 3824400000 80: Приготвени добавки за цименти, строителни разтвори или бетон
 • - 3824500000 80 (2/0) : Неогнеупорни строителни разтвори и бетони
 • - 3824600000 80 (6/0) : Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44
 • - 3824710000 10: Смеси, съдържащи халогенопроизводни на метана, етана или пропана
 • - - 3824710000 80: Съдържащи хлорофлуорокарбони (CFC), дори съдържащи хидрохлорофлуорокарбони (НCFC), перфлуорокарбони (PFC) или хидрофлуорокарбони (HFC)
 • - - 3824720000 80: Съдържащи бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан или дибромотетрафлуороетани
 • - - 3824730000 80: Съдържащи хидробромофлуорокарбони (НВFС)
 • - - 3824740000 80: Съдържащи хидрохлорофлуорокарбони (HCFC), дори съдържащи перфлуорокарбони (PFC) или хидрофлуорокарбони (HFC), но несъдържащи хлорофлуорокарбони (СFС)
 • - - 3824750000 80: Съдържащи тетрахлорoметан
 • - - 3824760000 80: Съдържащи 1,1,1-трихлороетан (метилхлороформ)
 • - - 3824770000 80: Съдържащи бромометан (метилбромид) или бромохлорометан
 • - - 3824780000 80 (6/1) : Съдържащи перфлуорокарбони (PFC) или хидрофлуорокарбони (HFC), но несъдържащи хлорофлуорокарбони (СFС) или хидрохлорофлуорокарбони (НCFC)
 • - - 3824790000 80: Други
 • - 3824810000 10: Стоки, упоменати в забележка 3 към подпозициите от настоящата глава
 • - - 3824810000 80: Съдържащи оксиран (етиленоксид)
 • - - 3824820000 80: Съдържащи полихлорирани бифенили (РСВ), полихлорирани терфенили (РСТ) или полибромирани бифенили (PBB)
 • - - 3824830000 80: Съдържащи трис(2,3-дибромопропил)фосфат
 • - - 3824840000 80: Съдържащи алдрин (ISO), камфехлор (ISO) (токсафен), хлордан (ISO), хлордекон (ISO), DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан), диелдрин (ISO, INN), ендосулфан (ISO), ендрин (ISO), хептахлор (ISO) или мирекс (ISO)
 • - - 3824850000 80: Съдържащи 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (НСН (ISO), включително линдан (ISO, INN)
 • - - 3824860000 80: Съдържащи пентахлоробензен (ISO) или хексахлоробензен (ISO)
 • - - 3824870000 80: Съдържащи перфлуорооктан сулфонова киселина, нейните соли, перфлуорооктан сулфонамиди или перфлуорооктан сулфонил флуорид
 • - - 3824880000 80: Съдържащи тетра-, пента-, хекса-, хепта- или октабромодифенил етери
 • - 3824910000 10 (0/10) : Други
 • - - 3824910000 80: Смеси и препарати, състоящи се главно от (5-етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метил метилфосфонат и бис[(5-етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил] метилфосфонат
 • - - 3824990000 80 (28/0) : Други