Халогенопроизводни на въглеводородите.

Deutsch 6 English 6 Magyar 1 Polski 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2903110000 10: Наситени хлорни производни на ациклените въглеводороди
 • - - 2903110000 80: Хлорoметан (метилхлорид) и хлорoетан (етилхлорид)
 • - - 2903120000 80: Дихлорoметан (метиленхлорид)
 • - - 2903130000 80: Хлороформ (трихлорметан)
 • - - 2903140000 80: Тетрахлорoметан
 • - - 2903150000 80: Етилен дихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)
 • - - 2903190000 80 (2/0) : Други
 • - 2903210000 10: Ненаситени хлорни производни на ациклените въглеводороди
 • - - 2903210000 80: Винилхлорид (хлоретилен)
 • - - 2903220000 80: Трихлорoетилен
 • - - 2903230000 80: Тетрахлорoетилен (перхлоретилен)
 • - - 2903290000 80: Други
 • - 2903310000 10: Флуорни, бромни или йодни производни на ациклените въглеводороди
 • - - 2903310000 80: Етилен дибромид (ISO) (1,2-дибромoетан)
 • - - 2903390000 80 (18/0) : Други
 • - 2903710000 10: Халогенопроизводни на ациклените въглеводороди, съдържащи най-малко два различни халогенни елемента
 • - - 2903710000 80: Хлордифлуорoметан
 • - - 2903720000 80: Дихлортрифлуорoетани
 • - - 2903730000 80: Дихлорфлуорoетани
 • - - 2903740000 80 (2/0) : Хлордифлуорoетани
 • - - 2903750000 80: Дихлорпентафлуорoпропани
 • - - 2903760000 80 (3/0) : Бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан и дибромотетрафлуороетани
 • - - 2903770000 80 (2/0) : Други, перхалогенирани, съдържащи само флуор и хлор
 • - - 2903780000 80: Други перхалогенирани производни
 • - - 2903790000 80 (2/0) : Други
 • - 2903810000 10: Халогенопроизводни на цикланите, циклените или циклотерпените
 • - - 2903810000 80: 1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексан (НСН (ISO)), включително линдан (ISO, INN)
 • - - 2903820000 80: Алдрин (ISO), хлордан (ISO) и хептахлор (ISO)
 • - - 2903830000 80: Мирекс (ISO)
 • - - 2903890000 80 (2/0) : Други
 • - 2903910000 10: Халогенопроизводни на ароматните въглеводороди
 • - - 2903910000 80: Хлоробензен, o-дихлоробензен и p-дихлоробензен
 • - - 2903920000 80: Хексахлоробензен (ISO) и DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(p-хлорофенил)етан)
 • - - 2903930000 80: Пентахлоробензен (ISO)
 • - - 2903940000 80: Хексабромобифенили
 • - - 2903990000 80 (2/0) : Други