Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2914110000 10: Ациклени кетони, несъдържащи други кислородни функционални групи
 • - - 2914110000 80: Ацетон
 • - - 2914120000 80: Бутанон (метилетилкетон)
 • - - 2914130000 80: 4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)
 • - - 2914190000 80 (2/0) : Други
 • - 2914220000 10: Кетони на цикланите, циклените или циклотерпените, несъдържащи други кислородни функционални групи
 • - - 2914220000 80: Циклохексанон и метилциклохексанони
 • - - 2914230000 80: Йонони и метилйонони
 • - - 2914290000 80 (6/0) : Други
 • - 2914310000 10: Ароматни кетони, несъдържащи други кислородни функционални групи
 • - - 2914310000 80: Фенилацетон (фенилпропан-2-он)
 • - - 2914390000 80 (8/0) : Други
 • - 2914400000 80 (2/0) : Алкохолни кетони и алдехидни кетони
 • - 2914500000 80 (13/0) : Фенолни кетони и кетони, съдържащи други кислородни функционални групи
 • - 2914610000 10: Хинони
 • - - 2914610000 80: Антрахинон
 • - - 2914620000 80: Коензим Q10 (убидекаренон (INN))
 • - - 2914690000 80 (2/0) : Други
 • - 2914710000 10: Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • - - 2914710000 80: Хлорoдекон (ISO)
 • - - 2914790000 80 (13/0) : Други