Други / Комбинации от хладилници и фризери, снабдени с отделни външни врати.

Nederlands 1

  • - - - 8418108010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8418108091 10: Други
  • - - - - 8418108091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418108099 80: Други