Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415.

Svenska 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 8418100000 80 (2/0) : Комбинации от хладилници и фризери, снабдени с отделни външни врати
 • - 8418210000 10: Хладилници за домакински цели
 • - - 8418210000 80 (7/0) : Компресорни
 • - - 8418290000 80 (2/0) : Други
 • - 8418300000 80 (2/0) : Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща 800 литра
 • - 8418400000 80 (2/0) : Вертикални фризери с вместимост, непревишаваща 900 литра
 • - 8418500000 80 (4/0) : Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за консервиране и излагане на продукти, с вградено оборудване за охлаждане или замразяване
 • - 8418610000 10: Други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване; термопомпи
 • - - 8418610000 80 (4/0) : Термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415
 • - - 8418690000 80 (4/0) : Други
 • - 8418910000 10: Части
 • - - 8418910000 80: Мебели, предназначени за вграждане в тях на охладително или замразително съоръжение
 • - - 8418990000 80 (2/0) : Други