Трихлоронитрометан (хлоропикрин).

  • - - - 2904910010 80: Трихлорнитрометан, за производството на стоки от подпозиция 3808 92 (CAS RN 76-06-2)
  • - - - 2904910090 80: Друг