Покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди.

  • - - 7210500010 80: Само повърхностно обработени или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - 7210500090 80: Други