Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 3912110000 10: Целулозни ацетати
  • - - 3912110000 80 (4/0) : Непластифицирани
  • - - 3912120000 80: Пластифицирани
  • - 3912200000 80 (4/0) : Целулозни нитрати (включително колодия)
  • - 3912310000 10: Целулозни етери
  • - - 3912310000 80: Карбоксиметилцелулоза и нейните соли
  • - - 3912390000 80 (2/0) : Други
  • - 3912900000 80 (2/0) : Други